Oltre il terabyte

  • gigabyte GB (2^30 bytes)
  • terabyte TB (2^40 bytes)
  • petabyte PB (2^50 bytes)
  • exabyte EB (2^60 bytes)
  • zettabyte ZB (2^70 bytes)
  • yottabyte YB (2^80 bytes)

Vedi anche terabyte, o meglio ancora prefissi del sistema internazionale su wikipedia.